Contractació

Perfil del contratante Benissa Impuls

NORMATIVA BENISSA IMPULS S.A.

LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

LLEI 7/1985 DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL


Perfil del Contractant: 

Plataforma de Contractación del Estado

Entitat:Benissa Impuls S.A.
Departament:Àrea administrativa
Domicili:Plaça Portal nº 1