Gestió de l’ecoparc


Gestió de l’ecoparc

Que és un ecoparc?

És una instal·lació tancada i controlada, de recollida selectiva de residus, on el ciutadà pot dipositar gratuïtament aquells residus que genera en el seu llar i per als que no hi ha contenidors específics en els sistemes de recollida tradicionals. És per tant, un centre de gestió de residus autorizat per la Generalitat Valenciana. L’ecoparc de Benissa en funcionament desde 1999 fou el primer ecoparc creat a la Marina Alta.

Per què utilitzar l’ecoparc?

La recollida selectiva és l’única manera de facilitar el reciclatge i/o l’eliminació segura dels residus. Portant els nostres residus a l’ecoparc evitarem el seu abocament incontrolat, reduirem el volum de fem que acaba en una abocador, estalviarem matèries primeres i eneregia i ajudarem al tractament adequat de tots els residus. D’aquesta manera afavorirem que aquells residus que no hem pogut evitar, deixen de ser un porblema per al medi ambient.

Qui pot utilitzar l’ecoparc?

Normalment són instal·lacions d’ús per els veïns del municipi, però aquest també admet empreses. Els particulars tenen l’abocament gratuït excepte per a restes vegetals i quantitats majors a 100 Kg. Les empreses (segons quins residus) tenen una taxa municipal de gestió.

Que es fa amb els residus?

Una vegada retirats els residus de l’ecoparc, són traslladats a plantes on els materials aprofitables són reciclats i convertits en noves materies primeres amb el que s’aconsegueix un estalvi important de recursos naturals i energia, a més d’evitar que acaben en un abocador.

Nivell jeràrquic

L’estratègia de les 3 R, (reduir, reutilitzar i reciclar)
En matèria de gestió de residus aquesta estratègia constitueix el pilar bàsic que suporta tots els procediments i amb l’ordre d’importància que les hem anomenat: “El millor residu és aquell que no es produeix”, però si no és així i acaba produint-se deuriem poder reutilitzar-lo i finalment reciclar-lo.

Quins residus admet l’ecoparc de Benissa?

Nº Gestor Autoritzat 11/ECP/RU/CV

Llistat de residus acceptats a l’ecoparc de Benissa

Còdig LERDescripció
090107Pel·licules i paper fotogràfic que contenen plata o compostos amb plata
150101Envasos de paper i cartó
150102Envasos de plàstic
150103Envasos de fusta
150104Envasos metal·lics
150105Envasos compostos
150106Envasos mesclats
150107Envasos de vidre
150109Envasos tèxtils
150110*Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles
150111*Envasos metal·lics, incluits els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa
150202Absorvents, materials de filtració (incluits filtres d’oli no especificats en altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminada per substàncies perilloses
150203Absorvents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora distinta dels especificats als còdigs 150202
160103Pneumàtics fora d’ús
170903*Altres residus de la construcció i demolició (inclosos mescla de residus) que contenen substàncies perilloses
170904Residus mesclats de la construcció i demolició distints dels especificats als còdigs 170901.170902 i 170903
200101Paper i cartó
200102Vidre
200110Roba
200111Teixits
200113*Disolvents
200114*Àcids
200115Àlcalis
200117Productes fotoquímics
200121*Tubs fluorescents i residus que contenen mercuri
200123Equips retirats que contenen clorofluorocarburs
200125Olis i greixos comestibles
200126*Olis i greixos distints dels especificats en el còdig 200107
200127*Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
200128Pintures, tintes, adhesius i resines ditints als especificats en el còdig 200127
200129Detergents que contenen substàncies perilloses
200130Detergents distints dels especificats al còdig 200129
200133*Bateries i acumuladors especificats als còdigs 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries
200134Bateries i acumuladors distints dels especificats al còdig 200133
200135*Equips elèctrics i electrònics rebutjats, distints als especificats als còdigs 200121 i 200123, que contenen components perillosos (9)
200136Equips elèctrics i electrònics rebutjats distints dels especificats als còdigs 200121, 200123 i 200135
200137*Fusta que conté substàncies perilloses
200138Fusta distinta de la especificada al còdig 200137
200139Plàstics
200140Metalls
200201Residus biodegradables
200202Terres i pedres
200307Residus voluminosos

Campanya d’educació ambiental “Vine i tira’m els “trastos”!
Llistat d’ecoparcs autoritzats
Normes de Seguretat Ecoparc